Turisme

Reisevaneunders?kelsen – utlandsreiser p? fritiden ?ker mest

Hovedtrekk ved Reisevaneunders?kelsen 2013
?kt reisefrekvens p? innenlandsreiser
Norge er et land med store avstander og spredt befolkning, og store variasjoner i n?ringsgrunnlag fra landsdel til landsdel. Flytilbudet er avgj?rende for bosetting, n?ringsliv og turisme. Antall reiser totalt (reisefrekvens) innenlands ?kte. I 2013 l? den p? 2,7 enkeltreiser per innbygger. I Finnmark er frekvensen hele 7,6 reiser per innbygger- den h?yeste frekvensen blant norske fylker. Tr?ndelagsfylkene hadde st?rste vekst fra 2011, med en ?kning fra 3,7 til 4,4 enkeltreiser blant innbyggerne.
– En stadig ?kende reisevirksomhet med fly vitner om at et velfungerende flyplassnettverk i n?rt samarbeid med gode flyselskap er viktig for at folk kommer seg avg?rde i ulike ?rend. Et bedre rutetilbud og god ?konomisk vekst er hovedforklaringen p? ?kningen, forteller Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.
Helsereiser viktige i Nord-Norge
Helsereiser utgj?r om lag 2,5% av alle innlandsreiser. Regionalt er imidlertid helsereiser et langt viktigere form?l i Nord-Norge enn i andre deler av landet. For Bod? utgj?r helsereiser hele 7,5% av totaltrafikken. For Kirkenes var andelen 6,2% og for Troms? 4,8%. – Tallene understreker viktigheten av Avinors regionale lufthavntilbud og betydningen den har lokalt, sier Falk-Petersen.
Stadig flere eldre reisende
Det er interessant ? merke seg at trafikkveksten innenlands ?kte aller mest blant de over 60 ?r, mer enn det dobbelte enn gjennomsnittet. Dette gir seg ogs? utslag i alderssammensetningen om bord i flyene. Andelen 60+ er oppe i 13% mot 9% i 2003. Ogs? de over 70 ?r reiser med fly som
aldri f?r.
Markedsandeler
Wider?e har st?rst vekst p? innlandsreiser de siste ?rene. Wider?e har 17% av markedet med 2,5 millioner passasjerer, fra 14% i 2009. SAS er st?rste akt?r p? innenriksnettet med en markedsandel p? 46%, mens Norwegian har 37%. Fordelingen mellom arbeidsrelaterte reiser og fritidstrafikk er relativt stabil, og var i 2013 50/50. Det er fritidsrelaterte reiser som har ?kt mest de senere ?rene, med 8% siden 2011. Arbeidsbetingede reiser ?kte samtidig 2,5%.
Utenlandsreiser ?ker mest – stor vekst ved regionale flyplasser
Antallet utenlandsreiser med rutefly har ?kt med 9,5% per ?r siden 2003. Chartertrafikken har vokst mindre, kun 3% per ?r. Totalmarkedet har ?kt med 8,6% ?rlig siden 2003, og omtrent like mye de
siste to ?rene.
Utenlandstrafikken med rutefly ?kte med hele 18 prosent mellom 2011 og 2013. Dette er mer enn fire ganger s? mye som veksten for innenlandstrafikken. I forhold til 2001 har veksten p? utenlandstrafikken v?rt aller h?yest p? Rygge. Ogs? Haugesund, ?lesund, Troms? og Trondheim har
hatt mer enn 10% ?rlig vekst fra 2001 til 2011. Veksten har v?rt enda h?yere de siste 2 ?rene p? de fleste lufthavnene.
– Mange nye direkteruter fra regionale flyplasser til utlandet er noe av ?rsaken til veksten, og Avinor har gjort betydelige investeringer for ? tilpasse flyplassene til trafikk?kningen, forklarer Falk-Petersen.
Fritid utgj?r flest reiser
Trafikkveksten p? utland drives i s?rlig grad av fritidstrafikk. Veksten i arbeidsrelaterte reiser er mer
moderat, fra 3,3 millioner i 2003 til 5,4 millioner i 2013.
To av tre reiser med utenlands rutefly er n? fritidsreiser (55 prosent i 2003). Nordmenn p? fritidsreise har st?tt for mer enn halvparten av trafikk?kningen de siste par ?rene.
Popul?re destinasjoner
De mest popul?re destinasjonene p? fritidsreiser er London, K?benhavn og Alicante. St?rst vekst finner man p? reisem?lene Gdansk og Amsterdam. P? de interkontinentale destinasjonene
er New York fremdeles mest popul?r, mens Thailand og Dubai ?ker mye.
Interkontinentale destinasjoner stod for 14 prosent av utenlands rutetrafikk til og fra Avinors lufthavner I 2013. Trafikken til Asia har ?kt mest, spesielt Thailand og Dubai (UAE) har vokst mye og ligger n? som nummer 2 og 3 p? listen over mest trafikkerte interkontinentale destinasjoner fra Norge.
Det gj?res fremdeles flest reiser til Nord-Amerika. New York er st?rste destinasjon, og syv av de 12
st?rste enkeltdestinasjonene er i USA. 60 prosent av trafikken til New York g?r n? direkte, dette antallet har ?kt betraktelig de siste ?rene.
Flere direkteruter p?virker transfermarkedet
Et ?kt utbud av direkteruter fra Norge, ogs? fra andre norske lufthavner enn Oslo Lufthavn, har f?tt store konsekvenser for transfermarkedet. N? er kun en dr?y fjerdedel av passasjerene avhengig av ? bytte fly utenlands for ? komme til sitt bestemmelsessted. Til sammenligning m?tte 43% av passasjerene ha flybytte i utlandet for ? komme seg frem i 2003.
Oslo Lufthavn som internasjonalt knutepunkt
Transfer fra utland til utland ved Oslo lufthavn har ?kt. 550 000 passasjerer mellomlandet fra utland p? Oslo Lufthavn for ? fly videre til utland i 2013. Oslo Lufthavn har s?ledes, om enn i en liten skala, blitt et internasjonalt knutepunkt. – Hoved?rsaken til den store ?kningen i transfertrafikk utland-utland er Norwegians satsing p? langdistanseruter fra OSL. Da Norwegian ?pnet fem langdistanseruter fra OSL i 2013 skapte det nye reisemuligheter for passasjerer fra selskapets europeiske rutenettverk med 85 direkteruter til OSL. Vi ser n? at passasjerer fra hele Europa benytter OSL som transferlufthavn til Norwegians langruter, forteller medieansvarlig ved OSL, Joachim Wester Andersen.
Markedsandeler
Norwegian er st?rste selskap p? utenlandstrafikk til/fra Avinors lufthavner med en markedsandel p? 33 prosent. SAS hadde i 2013 en markedsandel p? 30 prosent. Lavkostselskapet Wizz Air har ?kt sin
markedsandel fra 0 i 2009, til én prosent i 2011 og tre prosent i 2013. Selskapet fl?y over 400 000 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i 2013. Mange av de reisende utgj?r viktig arbeidskraft fra land i ?st-Europa.
Fullstendig rapport finner du p? denne siden.
For mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonssjef Gurli H?eg Ulverud.
Fotograf: Bj?rn Erik Larsen 2014
Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner p? en sikker og effektiv m?te. 3000 medarbeidere har ansvar for ? planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer t?rn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av serviilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en ?rlig trafikk p? rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg p? lufthavnene.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy