Biler

Nokian Tyres kvartalsrapport januar-mars 2011

Konsernets omsetning ?kte med 57,3 prosent til 289,2 millioner euro (1. kvartal 2010: 183,8)
Driftsresultatet ?kte til 72,3 millioner euro (21,1)
Resultat f?r skatt ble 69,9 millioner euro (22,1)
Nettoresultatet ?kte til 62,4 millioner euro (20,1)
Resultat pr. aksje ble 0,49 euro (0,16)
Kontantstr?m i forretningsvirksomheten var -52,3 millioner euro (-24,8)
Gjennomsnittlig antall ansatte var 3.587 (3.184), og ved utgangen av perioden var antall ansatte 3.653 (3.189).

Utsikter
St?rre tro p? den ?konomiske utviklingen blant forbrukerne, ?kt brutto nasjonalprodukt p? Nokian Tyres viktigste markeder, ?kt bilsalg og bedre tilgang p? finansiering for distribut?rene har ?kt ettersp?rselen og leveransene av personbildekk betydelig. Produksjon av maskiner og transport ?ker, noe som ogs? ?ker ettersp?rselen etter tunge dekk og lastebildekk. Dekkindustrien og distribusjonsleddet har sm? lagre. Alle Nokian Tyres produksjonsenheter har h?y ordrereserve, og ettersp?rselen kan tidvis overstige leveringskapasiteten gjennom 2011. I l?pet av 2011 har Nokian Tyres gode muligheter for ? ?ke b?de omsetning og driftresultat kraftig sammenlignet med 2010.
VD Kim Gran
– Ettersp?rselen ?kte sterkt innen v?r kjernevirksomhet og ga Nokian Tyres en flying start p? ?ret 2011. ?rets f?rste kvartal var en suksess, siden vi klarte ? overg? v?rt tidligere beste resultat for perioden januar-mars.
?konomisk vekst, sterk ?kning av bilsalget og styrket tro p? ?konomien blant forbrukerne, har ?kt v?rt salg p? v?re viktigste markeder i Nord-Europa og Russland betydelig. V?re produkter, som har vunnet flere tester, og utvidelsen av v?r distribusjonskjede Vianor, garanterer at vi kan ?ke v?re markedsandeler. ?kt salg i Russland og en salgsmiks som tydeligere konsentreres om premiumprodukter og pris?kninger har kompensert for de kraftig ?kte r?vareprisene.
Vi lyktes med ? ?ke v?r produksjon med 61 prosent gjennom perioden i forhold til samme periode i 2010. Dette var likevel ikke nok til ? holde f?lge med salgs?kningen. I v?r fabrikk i Russland monteres n? to nye produksjonslinjer (9 og 10) som vil bli satt i drift i l?pet av sommeren. Dette vil ?ke v?r produksjon og produktivitet ytterligere.
Den nye fabrikken som vi skal bygge i Russland, i samme omr?de som v?r n?v?rende fabrikk ligger, vil ?ke v?r produksjonskapasitet p? personbildekk med 5-6 millioner dekk i l?pet av perioden 2012-2014. Avtaleforhandlinger med lokale myndigheter om investeringer og skattelettelser er i sluttfasen, og den nye fabrikken vil ha produksjonsstart i andre halv?r 2012.
Salgsutsiktene for 2011 er gode. Siden lagrene av v?re kjerneprodukter er sm? b?de hos oss og hos v?re distribut?rer, og v?r ordrereserve er meget god, inneb?rer dette at v?rt salg vil komme til ? ?ke i takt med produksjonen.
Vi har kraftig medvind i seilene, men seiler enn? ikke i helt ?pent hav. Friere pengepolitikk og lavt renteniv? forbedret makroindikatorer i verdens?konomien kraftig. Skadene jordskjelvet og tsunamien i Japan for?rsaket, og den ?kende uroen i Nord-Afrika og Midt-?sten har ?ket usikkerheten i verdens?konomien. Hittil er imidlertid dette ventet ? ha liten innflytelse p? ?konomiene i Nord-Europa og Russland, og dermed ogs? p? Nokian Tyres.
?rlig BNP-vekst var ved slutten av f?rste kvartal gjennomsnittlig 3,5 prosent i Norden og 4,5 prosent i Russland. Sammenlignet med f?rste kvartal 2010, ?kte bilsalget med 17 prosent i Norden og med 77 prosent i Russland. I ?r ventes nybilsalget ? ?ke med 30 prosent.
Sammenlignet med f?rste kvartal 2010 beregnes ettermarkedssalget av personbildekk ? ha ?kt med 7 prosent b?de i Norden og i Europa. I Russland ?kte dekkleveransene til distribut?rer med 40 prosent, som f?lge av landets bedre ?konomi, sm? lagre hos distribut?rene og sterk tro p? ?konomien blant forbrukerne.
For andre ?r p? rad var det mye sn? og lengre vinter b?de i Europa og Russland, noe som ?kte salget av vinterdekk betydelig og lagrene hos distribut?rene ble sm?. Lagrene av sommerdekk er sm? som f?lge av den raske salgs?kningen som startet i fjor, og som har fortsatt gjennom f?rste kvartal i ?r. Dekkbransjen tror p? sterk ettersp?rsel og godt salg gjennom 2011.
Ettersp?rselen etter tunge spesialdekk ?ker stadig, i samme takt som produksjonen av skogs- og gruvemaskiner ?ker. P? ettermarkedet har ogs? ettersp?rselen etter andre spesialdekk, eksempelvis dekk til materialh?ndteringsmaskiner og jordbruk, stadig ?ket. Den ?kte ettersp?rselen etter cellulose, trevarer, metaller og r?varer for n?ringsmidler, samt ?kende priser, har ogs? ?ket ettersp?rselen etter dekk.
Veksten i transportsektoren har ?ket ettersp?rselen etter lastebildekk, noe som f?rte til mangel p? dekk i ettermarkedet.
I sin helhet har markedssituasjonen blitt klart forbedret, og ettersp?rselen overstiger tilgangen p? dekk i flere produktsegmenter.
R?vareprisene har ?kt kraftig siden begynnelsen av 2009. Siden f?rste kvartal 2010 har prisen p? naturgummi ?ket med 60 prosent. Ogs? prisene p? oljebaserte r?varer har ?ket betydelig, og det er mangel p? visse r?varer. R?vareprisene fortsatte ? ?ke i l?pet av f?rste kvartal, noe som tvang dekkprodusentene til ? ?ke sine priser.
Personbildekk
Omsetningen p? virksomhetsomr?det personbildekk ?kte med 65 prosent i perioden januar-mars til 229,7 millioner euro (139,2). Driftsresultatet ?kte til 84,1 millioner euro (35,4).
Virksomhetsomr?det personbildekk lyktes med ? sl? sine tidligere resultatrekorder for perioden januar-mars. Salget ?kte p? samtlige av Nokian Tyres kjernemarkeder. Vinterdekkenes andel av det totale salget var 49 prosent, nesten det samme som ?ret f?r. Salget ?kte mest i Russland, der salget av vinterdekk ?kte kraftig, mens salget av sommerdekk ble fordoblet, sammenlignet med samme periode i 2010. Av alle produktsegmenter var det SUV-dekk som ?kte mest. Nokian Tyres lyktes med ? ?ke sine markedsandeler i Norden, Russland og Europa. Den store ettersp?rselen oversteg Nokian Tyres produksjonskapasitet, noe som f?rte til at en del av salget ble flyttet til andre kvartal.
Nokian Tyrees nye dekkmodeller, spesielt Nokian Hakka Green som reduserer drivstofforbruket betydelig, vant flere dekktester p? kjernemarkedene og i Sentral-Europa.
Takket v?re kapasitets?kning p? fabrikken i Russland ?kte produksjonskapasiteten med 63 prosent, sammenlignet med samme periode i 2010.
Ordreserserven for i ?r er rekordh?y og lagrene er sm?. ?kende r?varepriser tvinger frem pris?kninger med 4-7 prosent i l?pet av ?rets andre og tredje kvartal. De viktigste utfordringene i 2011 vil bli v?r leveringsevne p? dekk, og at vi kan sikre tilgangen av r?varer.
Nokian Heavy Tyres
Omsetningen for Nokian Heavy Tyres ?kte med 68,7 prosent, og kom opp i 28,4 millioner euro (16,8). Driftsresultatet endte p? 5,4 millioner euro (3,8).
Ettersp?rselen etter tunge dekk ?kte raskt som f?lge av at produksjonen av maskiner ?kte, og at ettersp?rselen etter dekk ?kte raskt p? ettermarkedet. Nokian Heavy Tyres ?kte sitt salg i samtlige produktsegmenter. Sterkest ?kte salget av skogs- og gruvemaskindekk samt radialdekk.
Vianor
Dekkjeden Vianors omsetning ble redusert med 0,6 prosent til 41,9 millioner euro (42,2). Driftsresultatet ble -13,1 millioner euro (-11,8).
Ved utgangen av perioden hadde Vianor 172 egne anlegg i Sverige, Finland, Norge, USA, Sveits og Russland. P? grunn av den lange vinteren og sen p?ske forskj?v salget av sommerdekk til nordiske forbrukere seg til andre kvartal.
I l?pet av perioden ?kte Vianor sitt nett av franchise- og partnerverksteder med 21 nye avdelinger p? sine kjernemarkeder. I slutten av perioden hadde Vianor virksomhet i 20 land. De mest dekkende kjedene finnes i Norden, Russland og Ukraina. Vianor omfattet ved utgangen av perioden i alt 792 anlegg, hvorav 620 er partner- og franchiseverksteder. I takt med utvidelsen av kjeden, ?ker ogs? kjedens markedsandeler.
Utvidelsen av partnernettet fortsetter som planlagt, og m?let er at det skal v?re mer enn 900 Vianor anlegg mot slutten av 2011.
?vrig forretningsvirksomhet
Omsetningen p? forretningsomr?det lastebildekk ?kte med 73,9 prosent, og kom opp i 10,6 millioner euro (6,1). Bedre produktutvalg b?de av premium- og standarddekk ?kte forretningsomr?dets markedsandeler i Norden, Russland, Sentral- og ?st-Europa. Ogs? salget av regummieringsmaterialer ?kte.
Den positive utviklingen p? markedene har f?rt til mangel p? lastebildekk over hele verden. Nokian Tyres fortsetter ? utvide produksjonskapasiteten for ? kunne utnytte den store ettersp?rselen. I l?pet av 2011 skal ogs? logistikken forbedres ytterligere, sortimentet av dekk skal utvides, og prisene skal ?kes for ? kompensere for ?kende r?varepriser.
Investeringer
I perioden januar-mars utgjorde investeringer 15 millioner euro (14,4).

Mer informasjon:
VD Kim Gran, tlf. +358 10 401 7336

En utvidet versjon av kvartalsrapporten p? engelsk kan hentes her:
www.nokiantyres.com
Som enda däcktillverkaren i världen koncentrerar sig Nokian Tyres p? produkter och tjänster för säker bilkörning i nordiska förh?llanden. Innovativa däck för person- och lastbilar samt tunga arbetsfordon marknadsförs huvudsakligen i omr?den där det finns snö och skogar samt krävande körförh?llanden p? grund av olika ?rstider. Nokian Tyres utvecklar produkter där m?let är den h?llbara säkerheten och miljövänlighet under däckets hela livscykel. Nokian Tyres äger däckkedjan Vianor med över 770 anläggningar i 20 länder. Nokian Tyres omsättning uppgick till cirka 1 058 miljoner euro ?r 2010 och antalet anställda är cirka 3 500. Nokian Tyres aktie noteras p? NASDAQ OMX i Helsingfors. Mer information finns p? www.nokiantyres.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy