Transport

Full klaff for alkol?sseminar

Den 19.juni inviterte KGK til alkol?sseminar i Oslo der temaer som tiltak, holdninger og erfaringer ved bruk av alkol?s fikk et spesielt fokus. M?let med seminaret var ? synliggj?re for bedrifter at man enkelt kan ?ke sikkerheten for de ansatte og for medtrafikanter ved ? innf?re alkol?s i kj?ret?y. I tillegg fortelle om hvordan man kan jobbe for ? tydelig vise at man som bedrift gj?r en seri?s og forebyggende innsats mot alkoholmisbruk – b?de ovenfor egne ansatte og for omverdenen. Ved hjelp av foredrag fra blant annet Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og AKAN lyktes vi i stor grad ? n? frem til beslutningstakere hos en rekke bedrifter.
Temaer som ble belyst:
Norske bedrifter har i dag jevnt over et sterkt fokus p? HMS og sikkerhet. I f?lge Trygg Trafikks kartlegginger av n?ringer der de ansatte kj?rer mye, men ikke er transportbedrifter, synes bedriftene i liten grad ? ha oppmerksomhet rundt ansattes kj?ring som en del av HMS-arbeidet eller kvalitetssikringssystemer. Trygg Trafikk trakk ogs? frem 5 gode grunner til hvorfor bedrifter skal jobbe med trafikksikkerhet: ulykkesforebygging, omd?mmebygging, konkurransefortrinn, ?konomi og ansvar.
Statens Vegvesen presenterte blant annet sin Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet p? vei 2014-2017 der alkol?s er trukket frem som en viktig bidragsyter i ? n? visjonen om 0 antall drepte og skadde i trafikken, s?rlig n?r det gjelder skoletransport og ved f?rerpr?ver. Samtidig jobbes det for ? innf?re alkol?s for promilled?mte som i f?lge T?I vil kunne v?re med p? ? redusere antallet trafikkdrepte med 4,55 per ?r. Trafikkforum, som er en medlemsorganisasjon for kj?reskoler, informerte om viktigheten ved ? innf?re gode holdninger helt fra start i trafikken. De kunne ogs? stolt informere om at de n? har tatt Statens Vegvesens oppfordring p? alvor og har forhandlet frem en avtale til sine medlemmer p? kj?p av alkol?s.
AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) snakket om rusmiddelbruk i arbeidslivet, og trakk blant annet frem at alkoholbrukens kostander for arbeidslivet ansl?s til 11,5 mrd per ?r. Ringnes fulgte opp med ? presentere en l?sning for hvordan innf?ring av alkol?s skal implementeres og forankres i en bedrift, og hvilken positiv effekt dette har hatt p? deres varemerke, organisasjon og ansatte.
“Dette har v?rt en meget bra og l?rerik dag, det handler om ? avmystifisere og informere om l?sninger og hvordan man kan l?se eventuelle utfordringer p? veien mot m?let om ?kt sikkerhet”, sier Erik Eidem, divisjonssjef i KGK Norge.

Fakta KGK
KGK er distribut?r for verdens ledende produsenter av tekniske h?ykvalitets produkter innen bil- og maritim sektor. KGK er en familiebedrift med 60 ?r i bransjen og har 933 ansatte. Konsernet opererer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning p? ca. tre milliarder svenske kroner. KGK er markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som Hella, ZF, Dräger, NGK, VDO, Webasto, Thule, Zirkona og Suzuki. Mer informasjon om KGK produkter er tilgjengelig p? nettstedet:www.kgk.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hydro Sunndal   #Ormen Lange-anlegget   #TAF