Biler

Nokian Tyres plc 1. kvartal 2014: Styrket posisjon p? alle markeder

Nokian Tyres gruppens omsetning sank i 1. kvartal 2014 med 6,3% til 311,9 millioner euro, sammenlignet med 333,1 millioner euro i 1. kvartal 2013. Driftsoverskuddet endte p? 68,4 millioner euro (76,3), og resultat etter 1. kvartal 2014 ble 38,7 millioner (63,6). Fortjeneste pr. aksje ble 0,29 euro (0,48).
Utsikter
Ettersp?rselen etter personbildekk p? ettermarkedet ventes ? ?ke i de nordiske land, Sentraleuropa og Nord-Amerika i 2014. I Russland har devalueringen av rubelen svekket ?konomien, og ogs? redusert salget av nye biler og ettersp?rselen etter dekk. Ettersp?rselen etter tunge dekk vokser blant Nokians kjerneprodukter, og ventes ? f? en klar ?kning i 2014. Prissituasjonen vil fortsatt v?re stram for alle kategorier dekk i 2014.
Nokian Tyres salgsvolum ventes ? ?ke, med styrket markedsposisjon p? alle markeder i 2014. Omsetningen ventes imidlertid ? g? noe ned p? grunn av valutadevalueringer og svekket salg i Russland og CIS-landene. Nokian Tyres vil fortsatt ha konkurransemessige fordeler ved ? ha produksjon i Russland. Av den russiske produksjonen blir 55% eksportert, og marginene mellom produksjonskostnader i rubler og eksportsalg i euro har blitt forbedret. Reduserte r?varepriser ventes ? gi en ?medvind? p? 50 millioner euro i 2014, og dermed styrke l?nnsomheten. Dette er imidlertid ikke nok til ? kompensere fullt ut for svekkede markedsforhold i Russland og CIS-landene i 2014.
Kim Gran, President og CEO:
– Nokian Tyres klarte i 1. kvartal ? ?ke sitt salgsvolum mer enn veksten i markedet p? alle n?kkelmarkeder. V?r sterke posisjon som markedsleder i Russland og de nordiske land er beholdt, og vi har igjen klart b?de ? ?ke v?r markedsandel og ? styrke distribusjonen ytterligere.
P? tross av reduksjonen av omsetningen, forbedret vi resultatmarginen, beholdt en rimelig god l?nnsomhet og styrket v?r cash flow. Selskapet er gjeldfritt, og har en meget sterk balanse, noe som sammen med innebygde kapasitetsreserver gir oss en god plattform for videre utvikling av virksomheten.
I 2014 ser vi at b?de de vestlige markedene i Sentraleuropa, de nordiske land og Nord-Amerika er i bedring. V?rt m?l er ? fortsette ? forbedre v?r markedsposisjon og levere sunne marginer med utgangspunkt i v?re nye og suksessrike produktlinjer, styrket distribusjon, effektiv industristruktur og reduserte r?varekostnader.
Til tross for vekst i salgsvolum, har v?r omsetning g?tt ned p? grunn av devaluerte valutaer, spesielt den russiske rubel. Likevel s?rget veksten i sommerdekksalget i de nordiske land og Sentraleuropa, og solid forh?ndssalg av vinterdekk i Russland, for at vi klarte en rimelig god topplinje.
Veksten i v?rt distribusjonsnettverk i CE-landene begynner n? ? gi avkastning, med salgsvolum som ?ker raskere enn den gjennomsnittlige ettersp?rselsveksten p? markedene. I CE klarte vi en salgsvekst p? 21% i forhold til en markedsvekst p? 10%. V?re markedsandeler har igjen ?kt p? alle n?kkelmarkeder, noe vi venter ? f? stigende glede av etter hvert som markedene fortsetter ? styrke seg.
Vi fortsetter ? utvikle og utvide v?rt distribusjonsnettverk, med Vianor som spydspiss sammen med en enklere franchisemodell ? Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD).
Vianor-kjeden vokste med ytterligere 29 anlegg i 1. kvartal, og omfatter n? i alt 1.235 avdelinger i 27 land. NAD-nettverket vokste i 1. kvartal med 104 dekkforhandlere til i alt 536 enheter p? kontrakt i Italia, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark og Bulgaria. I Russland omfatter v?rt forhandlernett i alt 3.400 dekkverksteder og bilforhandlere.
I 2014 er v?rt m?l ? vokse med bakgrunn i fornyet produktprogram, ?kt distribusjon og v?r sterke industrielle struktur. Til tross for t?ffere tider og motvind i ?yeblikket, er vi sikre p? at ogs? Russland, som s? mange ganger f?r, igjen vil sl? tilbake med sunn vekst, og at v?rt Hakkapeliitta team igjen vil klare ? hente det beste ut av skiftende markedsforhold, sier Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres plc.
Personbildekk
Det ble solgt Nokian personbildekk for 246,9 millioner euro i 1. kvartal 2014, 9,8% mindre enn samme kvartal foreg?ende ?r (273,7). Driftsresultatet endte p? 80 millioner euro (92,4) med en resultatmargin p? 32,4% (33,8%).
Produksjonen av Nokian personbildekk og varebildekk fortsatte ? ?ke i 1. kvartal. Salgsvolumet globalt ?kte med 9% i forhold til samme kvartal 2013. Global omsetning gikk noe ned p? grunn av blant annet devalueringer i Russland og CIS-landene. Salgsvolumet ?kte ogs? i Russland, og selskapet vant markedsandeler og styrket sin posisjon som klar markedsleder i premium og mellom-segmentet. Markedsandelen ?kte ogs? i de nordiske land, Sentraleuropa og Nord-Amerika.
Gjennomsnittlig salgspris gikk noe ned p? grunn av en svakere salgsmiks i Russland, og prispresset har fortsatt p? alle markeder. Vinterdekk sto for 62% (58%) av salgsvolumet, og andelen dekk i mellomsegmentet i markedet var h?y i f?rste kvartal.
R?vareprisene gikk ned med 20% sammenlignet med samme tid ?ret f?r, noe som ? sammen med forbedret produktivitet ? styrket marginene.
Det nye sommerdekksortimentet med spydspissprodukter som Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green, Nokian Line og Nokian Z SUV vant flere tester i bilmagasiner p? kjernemarkedene og i Sentraleuropa v?ren 2014. Et fornyet utvalg av vinterdekk dominerte bilmagasintestene av vinterdekk h?sten 2013, med mange seire i nordiske og russiske bilmagasiner, noe som ventes ? styrke vinterdekksalget 2014.
Ogs? i sentraleuropeiske vinterdekktester gjorde Nokian Tyres produkter det meget bra, med flere testseire p? viktige markeder.
M?let for 2014 er ? ?ke salgsvolumet (i antall dekk) p? alle markeder, ? ?ke markedsandelene p? kjernemarkeder og i Sentraleuropa med nye produkter, ? styrke distribusjonen ytterligere og forbedre produktivitet og kapasitetsutnyttelse.
Tunge dekk
Nokian Heavy Tyres omsetning n?dde i 1. kvartal 34,6 millioner euro, en ?kning p? 4,3% i forhold til samme tid i fjor (33,2). Driftsresultatet ble 4,5 millioner euro (4,0), med en driftsmargin p? 12,9% (12,2%).
Ettersp?rselen er p? vei oppover i s? og si samtlige produktgrupper av tunge dekk. Ordrereserven er god, og ettersp?rselen var i perioder i 1. kvartal st?rre enn leveringskapasiteten. Skogsmaskindekk ?kte i perioden salget med 43%.
Selv om produksjonsvolumet i 1. kvartal ?kte med 20%, var dette ikke nok til ? m?te den ?kte ettersp?rselen. Modernisering av produksjonsprosessen har allerede ?pnet flaskehalser, redusert bemanningen og ?kt produktkvalitet, fleksibilitet og produktivitet.
Salget av lastebildekk gikk ned i perioden sammenlignet med samme kvartal 2013. Totalt viste salget god ?kning i Norge, Finland, Tsjekkia, Polen og Kroatia. Siden begynnelsen av 2014 har Nokian Truck Tyres v?rt en integrert del av Nokian Heavy Tyres, og det ventes positive synergier av denne omorganiseringen allerede i 2014, b?de p? salg og faste kostnader.
Det er ventet ?kt ettersp?rsel av b?de tunge dekk og lastebildekk i 2014, b?de til originalmontering og til ettermarkedet. Fokus er p? ? fortsette veksten spesielt p? skogsmaskindekk, tunge radialdekk og vinterdekk for lastebiler ? og ? ?ke produksjonen og forbedre produktiviteten.
Vianor
Ved utgangen av f?rste kvartal hadde Vianor 186 (182) egeneide avdelinger i Finland, Sverige, Norge, USA, Sveits og Russland. Vianors omsetning i perioden ble 49,5 millioner euro, opp 13,4% sammenlignet med f?rste kvartal 2013 (43,7). Driftsresultatet endte p? -12,0 millioner euro (-15,9), med en driftsmargin p? -24,2% (-36,4%).
Vianor lyktes i perioden med ? utvide distribusjonen og sette markedspriser for Nokians produkter, og klarte ? ?ke markedsandelen i en utfordrende markedssituasjon. Driftsresultatet for perioden ble, som ventet negativt.
Den gradvise omleggingen fra rent dekkverksted til full bilservice p? Vianors avdelinger fortsatte, b?de med investeringer i egne anlegg og med oppkj?p av eksisterende frittst?ende verksteder.
Ytterligere 29 Vianor-avdelinger kom til i f?rste kvartal 2014. Ved utgangen av perioden besto Vianor-kjeden av i alt 1.235 avdelinger, hvorav 1.049 partnere. Vianor er aktive i 27 land, med tettest dekning i de nordiske land, Russland og Ukraina. M?let er ? passere 1.340 Vianor-avdelinger innen utgangen av 2014.
Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) er en enklere franchise-modell som ble innf?rt i 2012. Den vokste med 104 nye enheter i f?rste kvartal 2014, og teller n? i alt 536 dekkforhandlere i Italia, Tyskland, Ukraina, Kina, Danmark og Bulgaria. M?let er ? n? 900 NAD-forhandlere innen utgangen av 2014.
Bildetekst:
Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres plc.
Detaljert b?rsmelding p? engelsk:
Kontakt [email protected] eller sms til mobiltlf. 92261064.

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 1.050 avdelinger i 26 land. Nokian Tyres omsetning i 2013 ble 1.521 millioner euro, hvorav 11% i Norge. Antall ansatte er ca. 4.000. I Norge har Nokian Tyres 395 ansatte ved hovedkontoret i Lillestr?m, lagre i Lillestr?m, p? Heimdal og i Troms?, og ved i alt 79 Vianor-avdelinger. Nokian Dekk AS er Norges st?rste dekkimport?r.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy