Transport

En samfunns?konomisk analyse av reiselivet i Oslo fremlegges i dag

I dag, 13.03. fremlegger VisitOSLO en samfunns?konomisk analyse av reiselivsn?ringen i Oslo.
Analysen er et samarbeid mellom VisitOSLO og Byr?dsavdeling for n?ring og kultur, Oslo kommune. Oppdraget er utf?rt av Menon Business Economics.
Hensikten med denne rapporten har v?rt ? gj?re en samfunns?konomisk analyse av reiselivet i Oslo, og n?ringens relative betydning i forhold til reiselivet i resten av Norge, n?ringslivet i byen og befolkningen som bor og arbeider i byen. Analysen har hatt til hensikt ? kartlegge reiselivet i hovedstaden innenfor fire hovedomr?der:
-en verdiskapningsanalyse av reiselivsn?ringen
-en analyse av arbeidskraften i reiselivsn?ringen
-reiselivets konkurranseevne
-hvilke ringvirkninger reiselivsn?ringen har p? andre n?ringer
“Denne type m?ling er ikke utf?rt i Oslo tidligere, og resultatene i rapporten har v?rt et viktig redskap for VisitOSLO i arbeidet med utforming av en ny og tydelig strategi for reiselivet i hovedstaden. Unders?kelsen gir oss en status p? dagens situasjon og forteller oss noe om hva vi skal strekke oss etter n?r vi staker ut kursen for de neste 5 ?rene frem mot 2019”, sier Administrerende direkt?r, Bente Bratland Holm.
Blant hovedkonklusjoner vi kan trekke av analysen er f?lgende:
Reiselivsn?ringen i Oslo er en meget stor n?ring som i 2012 sysselsatte 25 000 personer, noe som tilsvarte 13 mrd kr og 23 prosent av all verdiskapning i reiselivsn?ringen i Norge.
I tillegg til h?y sysselsetting, viser rapporten at reiselivsn?ringen i Oslo skiller seg fra resten av reiselivsn?ringen i Norge ved ? ha h?yere verdiskaping per ansatt, et h?yere l?nnsniv? og noe h?yere l?nnsomhet.
Gjested?gn p? hotell i Oslo har ?kt med 41 prosent fra ?r 2000 til 2012, og Oslos andel av hotellgjested?gn i Norge har ?kt fra 15 prosent til 19 prosent, og tar dermed markedsandeler.
Blant n?ringens hovedutfordringer er at den er under et dobbelt l?nnspress: l?nningene er relativt h?ye sammenlignet med resten av Europa, noe som gj?r det vanskelig ? konkurrere internasjonalt, samtidig med at de er relativt lave sammenlignet med andre n?ringer i Norge.
Det er en meget arbeidsintensiv n?ring, noe som gj?r den kostbar ? drive, samtidig med at den inkluderer og sysselsetter mange av Oslos innbyggere med innvandrerbakgrunn som kan ha problemer med ? finne seg jobb pga manglende utdannelse og/ eller spr?kkompetanse. Tall fra SSB viser at 44 prosent av arbeidsstyrken i reiselivsn?ringen i Oslo har utenlandsk bakgrunn.
Analysen av reiselivsn?ringens konkurranseevne tyder p? at den har forbedret seg fra 2004 til 2011. Reiselivet i Oslo har tatt internasjonale og nasjonale markedsandeler, samtidig som at kapitalens andel av verdiskapingen har ?kt i forhold til arbeidstakernes andel. Driftsresultatene har ?kt raskere enn l?nnskostnadene.
Det er foretatt en ringvirkningsanalyse b?de av bes?kendes forbruk i Oslo og totalt forbruk av reiselivstjenester i Oslo. Denne analysen viser at overnattingsbes?kende p? hotell, cruise, camping og overnattende hos venner og familie st?r for 26 prosent av alt forbruk innenfor reiselivsn?ringen
(utenom formidlingsbransjen) i Oslo. Bes?kendes forbruk skaper derfor en omsetning p? 8,2 mrd. kroner og en sysselsetting av nesten 8 000 personer i byen. Hele reiselivsn?ringen sysselsetter som nevnt i overkant av 25 000 arbeidstakere direkte. Estimatene viser ellers at ringvirkninger fra n?ringen skaper 2 400 arbeidsplasser i andre deler av Oslos n?ringsliv.
“Rapporten vil for VisitOSLO fungere som en slags nullm?ling n?r vi tar viktige beslutninger om fremtidige prioriteringer. Reiselivet er en n?ring som har endret seg voldsomt de senere ?rene, og spesielt innenfor teknologi og spredning av informasjon g?r utviklingen i en rasende fart. VisitOSLO har ambisjoner om ? ligge i forkant av denne utviklingen og ?nsker at hele bes?ksn?ringen i Oslo tar del i det spennende arbeidet med ? bygge hovestadens image i en tid hvor byen selv er i rivende utvikling”, konkluderer Bratland Holm i VisitOSLO.
VisitOSLO as er markedsf?ringsselskapet for Osloregionen. Firmaet er organisert som et aksjeselskap der aksjon?rene best?r av bedrifter i regionen som driver reiselivsrelatert virksomhet. VisitOSLO as har et omfattende samarbeid med Oslo kommune. VisitOSLO as har f?lgende operative avdelinger: kongress, destinasjonsmarkedsf?ring/mediebearbeiding, web og turistinformasjon. VisitOSLO har ogs? en sentral vertskapsrolle ved internasjonale arrangement i byen v?r, og h?y kompetanse n?r det gjelder tilrettelegging av presse- og informasjonssentra og tjenesteyting til arbeidende presse.
Vedlagte filer
PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Hertz Norge   #Leder Innkj   #Motor Norge   #Stig Grongstad