Biler

Rekordstor satsing p? veger i Nord-Norge

Tunnelsikkerhet og utvikling av hele vegstrekninger og byomr?der blir satsingsomr?der for Statens vegvesen Region nord de neste fire ?rene. Det g?r fram av Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 som legges fram for fylkeskommunene i dag.

Totalt skal det satses vel 3 milliarder kroner p? utbedringer, tilrettelegging for g?ende og syklende, trafikksikkerhet, milj?, service og kollektivtiltak i Nord-Norge de neste fire ?rene. Dette kommer i tillegg til de 8,5 milliardene som er knyttet til de store investeringene som inng?r i Nasjonal transportplan. Totalt vil alts? staten bruke 11,5 milliarder kroner p? riksveger i Nord-Norge de neste fire ?rene.
Du finner hele handlingsprogrammet 2014-2017 her.
Sammenhengende utbedringer
– Vi har blitt kritisert for ? satse klattvis. Den neste perioden har vi derfor prioritert noen vegstrekninger for sammenhengende utvikling og utbedring, sier regionvegsjef Torbj?rn Naimak.
Disse er E6 Helgeland, E8 Skibotndalen, E6 Brandvoll-Heia i Troms og riksvei 94 Skaidi-Hammerfest.
Helhetlig utvikling av byomr?der
I handlingsprogrammet er satt av n?r 1,1 milliard kroner til investeringer i forbindelse med bypakke Harstad og over 2 milliarder til bypakke Bod? de f?rste fire ?rene, inkludert bompenger. Prosjektene kan settes i gang i 2014, s? snart disse er politisk avklart i Stortinget.
Utbedring av tunneler
I Nord-Norge er det totalt 22 tunneler som skal sikres og utbedres i perioden:
Nordland
E6 Korgfjellet
E6 Finneidfjord
E6 Nesset
E6 Illh?lia
E6 Saksenvik
E6 Kvenfl?get
E6 T?mmernes
E6 Fors?
E6 Leirvik
E6 Fagernes
Rv. 85 Sigerfjord
E10 Sl?verfjord (undersj?isk)
E10 Nappstraumen (undersj?isk)
Troms
E8 Troms?ysundtunnelen (undersj?isk)
E6 Larsberget
E6 Skardal
E6 Isfjell
Finnmark
Rv. 94 Stallogargo
E69 Nordkapp (undersj?isk)
E69 Resterende to tunneler
E75 Vard? (undersj?isk)
Anbefaler nye tunneler
N?r det gjelder tunnelene langs E6 gjennom S?rfold i Nordland anbefaler Statens vegvesen at det bygges helt nye tunneler til erstatning for de eksisterende og at disse investeringene blir tatt inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027. Ogs? for E69 til Honningsv?g tar Statens vegvesen sikte p? ? bygge en ny tunnel ved Skarvberget. Dette skal etter planen skje i perioden 2018-2023.
Store investeringsprosjekter
Samtidig legger Statens vegvesen opp til at mange st?rre vegprosjekt kan settes i gang den neste fire?rsperioden, i tr?d med vedtakene i Nasjonal transportplan:
If?lge handlingsprogrammet skal arbeidet med E6 Helgeland – parsellen Korgen-Bolna, riksveg 80 Hunstadmoen-Thallekrysset og E105 Elvenes-Rundvannet starte i 2014
I 2015 er det klart for oppstart for E6 Indre Nordnes-Skardalen i Nord-Troms, riksveg 80 mellom Sandvika og Sagelva og omlegging av E6 forbi Ballangen
E6 Tana Bru i Finnmark st?r i programmet for 2016
E6 Kr?kmo s?r og E8 Adkomst Troms? havn (Breivika) kan starte i 2017
E6 S?rkjosfjellet i Troms ferdigstilles i 2016
I 2017 avsluttes E6 H?logalandsbrua ved Narvik og E6 Halselv-M?llnes ved Alta
Milj? og trafikksikkerhet
Handlingsprogrammet inneholder ogs? en lang rekke satsinger p? mindre trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, milj?, kollektivtiltak og universell utforming. Blant annet er det satt av penger til tiltak mot rein- og elgp?kj?rsler, utvikling av holdeplasser/busslommer og kollektivknutepunkter.
Det skal ogs? opprettes sju nye d?gnhvileplasser tilrettelagt for tungtransporten langs E6, riksvei 80 og E10.
Frist 20. desember
Handlingsprogrammet er sendt til uttalelse hos fylkeskommunene som har frist til 20. desember med ? gi uttalelser. Handlingsprogrammet stadfestes endelig av vegdirekt?ren i januar.
Se fullstendig liste over investeringer og tiltak fordelt p? fylkene nederst p? siden.
Den nasjonale pressemeldingen kan du lese her.
Kontakt:
Torbj?rn Naimak, regionvegsjef
Mobil: 901 89 845
Stein Johnny Johansen, avdelingsdirekt?r prosjektavdelingen
Mobil: 975 43 088
Tore Lysberg, avdelingsdirekt?r Veg- og transportavdelingen
Mobil: 913 45 738

Statens vegvesen er viktig for landets velferd og utvikling. Gjennom et nett av veger for alle typer trafikanter binder etaten Norge sammen.
God infrastruktur er n?kkelen til et aktivt liv for alle, til god byutvikling, spredt bosetting, n?ringsutvikling og velferd. Det vidstrakte vegnettet er med p? ? sikre denne tilgjengeligheten som er s? viktig for livskvalitet, vekst og utviklingsmuligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy